Yhdistyksen säännöt

cropped-cropped-vanha11.png

1.Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

 • Rotuyhdistyksen nimi on Suomen Jakutianlaika ry ja sen kotipaikka on Ypäjä.
 • Rotuyhdistyksen toimialue on koko Suomi. Virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminta

 • Rotuyhdistyksen tarkoituksena on:
 • Edistää jakutianlaikan jalostusta ja kasvattamista
 • Tehdä rotua tunnetuksia
 • Säilyttää ja kehittää rodunomaisia käyttöominaisuuksia ja rotumääritelmän mukaista ulkomuotoa
 • Edistää koiraharrastusta

Tarkoituksensa totettamiseksi rotuyhdistys

 • Järjestää koulutuksia, keskustelu -, ja neuvottelutilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä, leirejä sekä kokeita ja kilpailuja
 • Harjoittaa julkaisu-, ja tiedotustoimintaa
 • Ohjaa ja valvoo rodun jalostustyötä
 • Kehittää ja valvoo rodun ulkomuodon arvostelua ka harrastus – ja koetoimintaa
 • Julkaisee rodun terveys-, koe-, ja näyttelytulokset

3.Jäsenet

 • Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Rotuyhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy rotuyhdistyksen tarkoituksen, toiminnan ja sen säännöt.
 • Henkilöjäsenet voivat olla varsinais-, tai perhejäseniä.
 • Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua entinen puheenjohtaja, joita voi olla samanaikaiseksi vain yksi.

4.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 • Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta rotuyhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 • Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta, toimintaa tai sääntöjä, tai jos jäsen ei ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan, tai jäsen on toiminut vastoin hyviä tapojatai rikkonut lain määräyksiä. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5.Jäsenmaksut

 • Varsinaisilta tai perhejäseniltä sekä yhdistyksiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Varsinaiset ja perhejäsenet sekä yhdistykset suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun vuosittain.

6.Hallitus

 • Rotuyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-8 varajäsentä.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Puheenjohtajan toimiaika on yksi (1) vuosi. Varsinaistenjäsenten toimiaika on kaksi (2) vuotta.

7.Rotuyhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8.Rotuyhdistyksen tilikausi

 • Rotuyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

9.Rotuyhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

10.Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjeillä tai sähköpostitse.

11.Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis -ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kuukautta ennen seuraavaa vuosikokousta.

12.Ylimääräiset kokoukset

 • Vuosikokouksen lisäksi rotuyhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia
 • Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisena anomuksella ilmoittamansa asian vuoksi hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden sisällä sen jälkeen, kun anomus on saapunut rotuyhdistykselle.
 • Ylimääräistä kokousta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja jäsenyhdistyksen edustajista ovat voimassa samat säännöt kuin rotuyhdistyksen varsinaisessa vuosikokouksessa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyiksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

 • Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14.Yhdistyslaki

 • Muutoin noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

Website Powered by WordPress.com.

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: